KDU.breadcrumbs.homeAktuálně 2014 MÉ PRIORITY (program do senátních voleb)
Zpět

MÉ PRIORITY (program do senátních voleb)

Přidáno 22. 9. 2014
Ilustrační foto
MÉ PRIORITY 
*  podpora rodiny, vhodného propojení pracovního a rodinného života
*  boj proti chudobě 
*  rozvoj domácí hospicové péče, podpora pečujících členů rodiny
*  zjednodušení, větší srozumitelnost a dostupnost právních předpisů 
*  prosazování odpovědného zadávání veřejných zakázek a jejich transparentnosti
*  podpora aktivního a odpovědného členství v EU pro prosperitu a bezpečnost naší vlasti

podpora rodiny, vhodného propojení pracovního a rodinného života

 • dostatek míst v mateřských školách a dalších alternativních formách pro děti předškolního věku
 • dostatek zkrácených pracovních úvazků a práce z domova
 • společné zdanění manželů
 • daňové zvýhodnění vybraných výrobků pro základní péči o dítě (plenky, mléko a náhražky mléka, dětská výživa atd.)

Kdysi se populisticky říkalo „rodina – základ státu“. Ono ale na tom přece jenom něco bude. To, že je tradiční rodina v poslední době v krizi, je znát zejména na vývoji porodnosti, na rozvodovosti a nárůstu počtu žen samoživitelek, případně mužů samoživitelů, zvyšování počtu jednočlenných domácností, rostoucí zátěži důchodového systému apod. Pokud nechceme, aby český národ vymíral, je zapotřebí věnovat pozornost posílení funkcí tradiční rodiny, vytváření podmínek pro to, aby nebylo sociálním problémem přivést na svět dítě, aby péče o ně byla vyváženě rozložena na oba rodiče. Také je třeba věnovat pozornost tomu, aby se matka dětí mohla rozvíjet profesně a pokud se rozhodne zůstat doma a věnovat se výchově dětí, aby i tato její práce byla společensky oceněna. Z toho důvodu vidím jako nezbytné umožnit každému dítěti od 3 let pobyt v mateřské škole nebo alternativním zařízení a rodičům s malými dětmi umožnit pracovat na zkrácený pracovní úvazek nebo z domova, uplatňovat společné zdanění manželů, zmírnit daňové zatížení na základní potřeby dětí. 

boj proti chudobě

 • finanční gramotnost občanů, ochrana před neúměrnými exekucemi, lichvou, hazardem
 • dostupnost bydlení
 • podpora tvorby pracovních míst pro absolventy, dlouhodobě nezaměstnané, osoby 50+

Česká republika byla ještě nedávno zemí s nejnižší mírou chudoby v rámci Evropské unie. V posledních letech však dochází k růstu počtu lidí, kteří žijí pod nebo těsně nad touto hranicí. Podle Českého statistického úřadu je chudobou nebo sociálním vyloučením ohroženo 1,5 mil. osob, tj. přes 15% obyvatel, v roce 2010 to bylo těsně pod 10%. Problematika chudoby a sociálního vyloučení je velice složitá a mnohorozměrná a týká se spousty faktorů, např. příjmů, životní úrovně, potřeb příležitostí v oblasti vzdělávání a důstojného zaměstnání, systémů účinné sociální ochrany, bydlení, přístupu ke kvalitním zdravotním a jiným službám, aktivního občanství. Je potřeba se zaměřit nejen na odstraňování následků, ale zejména příčin, např. na vytváření pracovních míst pro ohrožené cílové skupiny a rozvoj sociálního podnikání, na dostupnost bydlení i pro sociálně slabé, na zvýšení finanční gramotnosti, ochranu před neúměrnými exekucemi, lichvou, hazardem, na efektivní systém sociálních služeb, na valorizaci důchodů, na zvyšování výhodnosti pracovat než pobírat podporu pro ty, kteří pracovat skutečně mohou, speciální pozornost je potřeba věnovat dětem, které v chudobě vyrůstají. 
 

rozvoj domácí hospicové péče, podpora pečujících členů rodiny

 • právní ukotvení domácí hospicové péče, rozvoj mobilních hospiců
 • zavedení tzv. pečovatelské dovolené - možnost návratu na původní pracovní místo lidem, kteří se rozhodli pečovat o svého rodinného příslušníka

V naší zemi umírá ročně přes sto tisíc lidí (108.189 v roce 2012, zdroj ČSÚ). Z několika průzkumů vyplývá, že 78% dotázaných si přeje dožít a umřít doma mezi svými blízkými. Starat se o své dožívající rodinné příslušníky odmítá pouze osmina dotázaných. Přesto v domácím prostředí umírá pouze 20% lidí (22.676 v roce 2012, zdroj ČSÚ). Příčin této disproporce je více. Jednou z nich je strach příbuzných, zda zvládnou pečovat o svého umírajícího, zejména reagovat na některé příznaky, tišit bolest, což patří do péče zdravotníků. Dalším důvodem je možná ztráta zaměstnání, která jim hrozí v případě, že jim zaměstnavatel nedá neplacené volno a oni se musí kvůli péči rozhodnout pro ukončení pracovního poměru.
 
Řešením těchto problémů je rozvoj domácí hospicové péče tzv. mobilních hospiců, její ukotvení v legislativě a nastavení úhrad za péči. Dále je potřeba v rámci podpory pečujících osob z řad rodinných příslušníků nastavit pravidla pro možnost čerpání tzv. pečovatelské dovolené za obdobných podmínek, jako je to u rodičovské dovolené, aby se pečující mohl vrátit zpět na své pracovní místo, nemusel dávat kvůli péči výpověď a pak žít v nejistotě, zda nalezne vhodnou pracovní příležitost.
 

zjednodušení, větší srozumitelnost a dostupnost právních předpisů

 • podpora tvorby úplných znění předpisů
 • zákaz nepřímých novel zákonů tzv. přílepky
 • normy vyžadované státem veřejně a zdarma přístupné

Vyznat se v spleti aktuálních právních předpisů je pro běžného smrtelníka nadlidský úkol. Jsou psány mnohdy nesrozumitelným jazykem nabízejícím velice variabilní výklad, v některých souvislostech si odporují, v novelách jsou uváděny často pouze strohé odkazy na příslušné pasáže původního znění. U některých vymezení jsou vyjmenovány konkrétní náležitosti a pak následuje informace: pokud není vymezeno jiným právním předpisem. Ale jakým a kde to hledat? Pro běžného občana jsou zákony a další normy mnohdy nečitelné, přitom závazné. Jejich uvedení do praxe je nejednou mnohdy provázeno velkým napětím z důvodu pozdního vydání prováděcích předpisů. Navrhuji provést analýzu stávajícího systému tvorby zákonů s cílem popsat největší disproporce a nedostatky a zavést příslušná opatření za účelem zjednodušení a zpřehlednění pro potřeby běžného občana, zřídit speciální server, na kterém bude přehledný právní řád pro běžné využití s uvedením aktuálně platných předpisů v posledním úplném znění případně včetně českých státních technických norem, zakázat nepřímé novely zákonů tzv. přílepky.
 

prosazování odpovědného zadávání veřejných zakázek a jejich transparentnosti

 • maximální zhodnocení vložených veřejných prostředků v zadávání veřejných zakázek uplatňováním i jiných kritérií než je nejnižší cena
 • dostupnost veřejných zakázek sociálním podnikům

Již v souladu se stávající legislativou lze při zachování kritéria nejnižší ceny zahrnout do veřejné zakázky i další témata, která se obce a instituce snaží v rámci své strategie naplňovat. Jedná se například o možnost požadovat zajištění rekvalifikace určitého počtu osob v dané obci, zaměstnání lidí evidovaných na úřadu práce nebo osob se zdravotním znevýhodněním, umožnění stáží, exkurzí žákům a studentům, požadovat použití ekologicky šetrných materiálů a postupů, nákupu fair trade produktů apod. Přesto se, ač to zadavatelé považují často za neefektivní, obvykle soutěží pouze o nejnižší cenu. Jako důvod nejčastěji uvádějí obavy z porušení zákona o veřejných zakázkách, zákoníku práce a dalších zákonných norem, administrativního zatížení a prodražení zakázek např. z důvodu konzultací, kontrolní činnosti, dále obavy z obcházení podmínek zadavatelů, nedostatku vhodných zakázek, omezení finančních zdrojů apod. Je potřeba systém veřejných zakázek zjednodušit, zvýšit pružnost stávajících pravidel veřejného zadávání. Zvítězit by ve výběrovém řízení neměla zakázka nejlevnější, ale ta, která přinese maximální užitek, a to s ohledem na udržitelnost a další konkrétní priority komunity.

podpora aktivního a odpovědného členství v EU pro prosperitu a bezpečnost naší vlasti

 • podněty pro prosazování českých zájmů našim europoslancům
 • maximální čerpání prostředků z EU fondů
 • pružné slaďování českých a evropských zákonů
 • podpora bezpečnostních opatření

Česká republika je jedním z řádných členů Evropské unie. Z členství pro nás vyplývají různé povinnosti, ale i výhody. Jsme na prahu dalšího programového období, kdy máme příležitost získat značné částky finančních prostředků na rozvoj v různých oblastech. Záleží jen na našich schopnostech, jak tyto prostředky zužitkujeme. Považuji za důležité zjednodušit celý proces čerpání prostředků, monitorování a kontroly jejich využití a vyúčtování. Téměř 85% našich zákonů je ovlivněno zákony Evropské unie. Je velice důležité aktivně spolupracovat s našimi zástupci v orgánech EU, hájit naše české zájmy, pružně slaďovat evropské a české zákony, podílet se na tvorbě evropské politiky i s cílem zajištění míru, bezpečnosti všech členských zemí a dalšího rozvoje nejenom v oblasti ekonomiky.

A. Maclová