KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Komunální volby 2014 Přehled o plnění programu koalice DOMA V HRADCI
Zpět

Přehled o plnění programu koalice DOMA V HRADCI

Přidáno 3. 5. 2014
Milí spoluobčané,
přinášíme Vám ke konci dubna 2014 přehled plnění volebního programu koalice Doma v Hradci, jehož jsme do konce volebního období (podzim 2014) součástí. Do konce volebního období zbývá přibližně pět měsíců. Budeme se snažit o to, abychom tento čas využili a splnili co nejvíc předsevzetí.


 

Volební program koalice DOMA V HRADCI pro Hradec Králové 2010-2014
 

DOMA V HRADCI je nejlépe, když
 
máme kde bydlet – já, moje rodina, moji příbuzní a přátelé
 • zaměříme se na to, aby se v Hradci Králové dobře žilo rodinám s dětmi, seniorům, lidem sociálně slabým, podnikatelům, drobným živnostníkům, cizincům.
 • Hradec Králové získal již podruhé ocenění „Obec přátelská rodině“ za rok 2012, obsadil třetí příčku v hodnocení sociální situace v rámci studie MasterCard, byla zpracována Koncepce prorodinné politiky města pro období 2013-2015,  4. plán sociálních a souvisejících služeb pro období 2013-2015, Koncepce prevence kriminality města pro období 2013-2015, nově vzniklo Integrační centrum pro cizince při Diecézní katolické charitě atd.
 • budeme prosazovat výstavbu nových např. startovacích bytů dostupných pro ty, kteří si chtějí vytvořit v našem městě svůj nový domov.
 • došlo k navýšení kapacity startovacích bytů, které se nacházejí v lokalitě Třebeš v ulici Svatojánská a Ve Stromovce
 • budeme usilovat o vytvoření ucelené koncepce sociálního bydlení pro vymezené cílové skupiny a její realizaci – vytvoření sítě sociálních bytů s nastavenými pravidly, například výstavby pro mladé rodiny s nižším počátečním vkladem a možnosti půjčky s garancí rozložené do delšího časového období.
 • byla vytvořena  a zastupitelstvem města schválena Koncepce specifických forem bydlení pro vymezené cílové skupiny, po částečné rekonstrukci byl znovuobnoven provoz městské ubytovny Brněnská s nastavenými pravidly a s podporou o.s. Salinger, do užívání neziskových organizací byly předány další byty pro potřeby tréninkového bydlení
 
máme kde zaparkovat auto
 • budeme požadovat radikální úpravu nebo zrušení stávající, pro město nevyhovující, smlouvy o systému parkování s ATOLem (dnes ISP) a hledat jiné řešení parkování vycházející z promyšlené dopravní koncepce města, případné zpoplatnění parkování nesmí zbytečně zasahovat obytné zóny a případné vybrané prostředky musí být příjmem města.
 • probíhá evaluace záměru vstupu města do ISP formou vytvoření nové akciové společnosti, zpracovává se dopravní koncepce města, připravuje se výstavba nového parkovacího domu v Gayerových kasárnách 
 
můžeme v klidu spát a cítíme se bezpečně
 • budeme usilovat o preventivní přítomnost městské policie zvláště v nočních hodinách v maximální možné míře v problematických částech města (nádraží, centrum, podchody, parky atd.).
 • v Hradci Králové je poměrně nízká kriminalita na území města, a to i díky práci Městské policie, která reaguje flexibilně na aktuální potřeby v jednotlivých lokalitách
 • podpoříme rozvoj preventivní úlohy městského kamerového systému.
 • kamerový systém, který Městská policie využívá od roku 1999, byl rozšířen např. o kamerový bod u Základní školy Kukleny a na zadní straně budovy Galerie moderního umění, která sleduje dění v ulicích starého města, připravuje se instalace dalších kamer z podpory projektu od Ministerstva vnitra ČR
 • jsme pro důkladnější dohled nad zřizováním a provozem výherních automatů na území města a jejich postupné vymístění z centra až za hranice města.
 • byly přijaty vyhlášky na omezení provozu heren, snížení jejich počtu, omezení doby otevření, omezení reklamy a propagace hazardu
 
máme možnost pracovat v našem městě
 • budeme vytvářet podmínky pro podporu místních podnikatelů a živnostníků.
 • uspořádali jsme seminář pro podnikatele a živnostníky v rámci festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ s cílem podpořit integraci znevýhodněných na trh práce, podporováno je Technologické centrum, které vytvořilo prostor pro coworking v 2013 – sdílené kanceláře v centru města, zapojili jsme se do mezinárodního projektu o.s. Nová ekonomika „Odpovědné zadávání veřejných zakázek“ a spolupořádali jsme seminář pro místní podnikatele a další subjekty
 • budeme podporovat vytváření nových pracovních míst a přivedení investic pro zaměstnance s vysokou kvalifikací.
 • probíhají jednání s některými potencionálními investory, zaměstnavateli, byla zpracována analýza podnikatelského prostředí,  
 • budeme usilovat o rozvoj veřejné služby (např. při zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství či pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. ti, kteří veřejnou službu vykonávají, nejsou v pracovněprávním vztahu a za práci nedostávají odměnu, ale činnost se jim zohledňuje při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi).
 • zákon o veřejné službě byl zrušen ústavním soudem
 
ctíme tradice a památky  
 • budeme usilovat o efektivní spravování a další rozrůstání historického majetku města (budovy, nebytové prostory, rozvody energií či například městské lesy) a bránit jeho neuváženému rozprodávání.
 • byla zpracována pasportizace bytů a nebytových prostor nejenom v historické části města, která slouží pro rozhodován o efektivním nakládání s majetkem
 • budeme věnovat trvalou pozornost památkám na území města nejen v městské památkové rezervaci a zóně, ale i v ostatních částech města.
 • město bylo nominováno na ocenění Historické město roku 2013
 • proběhlo několik významných rekonstrukcí památek a prostranství v městské památkové zóně a dalších částech města např.:
  • komplexní rekonstrukce historických opěrných zdí teras vč. vybudování nových a vč. rekonstrukce přilehlé zahrady od schodiště Bono publico ke Gočárovu schodišti,
  • komplexní rekonstrukce teras pod kanovnickými domy
  • rekonstrukce historického domu U Špuláků na Velkém náměstí vč. rekonstrukce sklepení, dům slouží k reprezentativním akcím a obřadům
  • rekonstrukce náplavky na pravém břehu Labe
  • rekonstrukce litinového zábradlí podél Labe
  • rekonstrukce bývalé továrny Vertex pro potřeby Centra celoživotního vzdělávání
  • byla nové vybudována lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu
  • probíhá rekonstrukce Bílé věže vč. rekonstrukce a modernizace interiéru
  • připravuje se rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech
  • připravuje se rekonstrukce Velkého náměstí
 • nepřipustíme neuvážené zásahy do městské památkové rezervace a zóny.
 • nebyl učiněn žádný negativní zásah do památkové rezervace a zóny, akce, které jsou  připravovány, jsou podpořeny celou škálou průzkumů, realizované akce (jižní terasy, lávka, náplavky ...) a rozpracované (Bílá věž) jsou příkladným způsobem obnovy památek nebo městských prostorů, kdy se vzájemně nové doplňuje s historickým a zdůrazňuje jeho hodnoty, nebezpečím je výstavba parkovacích domů na území historické zóny, zatím se návrhy zástavby Náměstí 5. května vždy podařilo již ve stádiu myšlenky odmítnout
 • zaměříme se také na ochranu opomíjené moderní architektury.
 • byla zahájena obnova unikátních oken vlastního domu architekta Lisky, podpořena obnova Gymnázia J.K Tyla - bývalého objektu reálky, v rámci finančních příspěvků je příjemcem řada vlastníků architektonicky hodnotných objektů moderní architektury, připravuje se podnět na prohlášení několika objektů moderní architektury za kulturní památky, návrh projednala komise pro památky
 
se dobře hospodaří 
 • v rámci investic budeme podporovat jen ty projekty, které nebudou zásadně navyšovat dluhovou službu města.
 • usilujeme o maximální využití prostředků z evropských a norských fondů, ale i dalších dotačních programů např. Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy apod.
 • budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet města.
 • sledujeme průběžně přehledy čerpání rozpočtu a usilujeme o co nejnižší zadluženost, při svých rozhodováních sledujeme efektivnost vynakládaných prostředků
 • vyhodnotíme oprávněnost výše místních daní a poplatků tak, aby odpovídaly oprávněným nákladům např. snížení daně z nemovitostí.
 • sledujeme výši místních daní a poplatků a současně i výši a strukturu výdajů s nimi souvisejících, usilujeme o jejich uplatnění v jim odpovídající kapitole
 • budeme usilovat o maximálně možné využití prostředků z různých fondů v rámci EU.
 • probíhá čerpání prostředků v rámci IPRM v celkové výši kolem 500 mil., připraveny jsou další projekty, usilujeme o maximální využití dalších zdrojů ve spolupráci s krajem a NUTS II, i přes OŽP, připravujeme ve spolupráci s Pardubicemi projekty pro budoucí programové období ITI
 • chceme, aby si město ponechalo přímou účast či zásadní vliv v organizacích zajištujících veřejné služby (odpady, veřejné osvětlení, údržba komunikací, parkování, distribuce tepla atd.).
 • usilujeme o vstup do ISP s cílem mít větší vliv na systém parkování, město je zřizovatelem Technických služeb, dále je zastoupeno v organizacích zajišťujících veřejné služby jako jsou Hradecké služby, a.s., Bohemian Waste Management, a.s., Tepelné hospodářství, a.s.    
 
jsme proti další privatizaci veřejných služeb
 • chceme zrušit další odměny uvolněným/placeným zástupcům města v akciových společnostech s majetkovou účastí města.
 • uvolnění zastupitelé za práci v představenstvech a dozorčích radách odměnu nepobírají
 • chceme současně dosáhnout, aby poměrná část odměn za účast zástupců města v jiných akciových společnostech byla vložena do speciálního fondu v městském rozpočtu určeného        na veřejně prospěšné projekty a akce.
 • fond dosud vytvořen nebyl, i když město podpořilo několik projektů humanitárního charakteru např. výsadbu stromů po kalamitě v izraelské Haifě, zaslalo dar povodněmi postižené Kouřimi apod., vítáme rozhodnutí primátora města věnovat svoji odměnu v představenstvu EOP na veřejně prospěšné účely,
 • chceme omezit účelovou provázanost členů dozorčích rad v různých akciových společnostech s majetkovou účastí města.
 • stav, který se nedaří řešit, je dán provázaností opakovaného členství v orgánech městských organizací jen omezeného počtu osob, naši kandidáti do orgánů organizací s městskou účastí jsou individuální na základě jejich schopností a profesních znalostí a nejedná se pouze o zastupitele nebo zaměstnance města a městských organizací
 
jsme o všem informováni a můžeme se také podílet na některých rozhodnutích
 • chceme průhlednost veřejných zakázek zadávaných městem a srozumitelnost smluv z nich plynoucích, veřejné zakázky vč. jejich vyhodnocení a smluv volně přístupné na internetu.
 • veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, vč. zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných na elektronickém tržišti, jsou od 13. 1. 2014 k dispozici na www.hradeckralove.org, připravuje se software pro zveřejňování smluv v souladu se zákonem
 • v zásadních rozhodnutích chceme znát názor občanů, který budeme bezezbytku respektovat (místní referenda).
 • Na webových stránkách naší koalice i webu našich zastupitelů lze pokládat dotazy a podávat podněty, město na svých webových stránkách umístilo aplikaci pro příjem SMS a MMS podnětů z řad veřejnosti, lze sledovat jednání zastupitelstva on-line, na kterých mohou občané rovněž vystoupit v části vystoupení občanů v 16,00 hodin, byla zpřístupněna aplikace „rozklikávacírozpočet“ umožňující průběžně sledovat hospodaření města, občané mají možnost se sejíts primátorem v rámci jeho středečních odpolední, uskutečnilo se několik setkání vedení města s občany některých místních částí
 
jsme dobře dostupní
 • vyvineme maximální úsilí k dosažení dohody o dostavbě dálnice D11 do HK.
 • město jasně deklarovalo připravenost k dostavbě D11 u Hradce Králové, celkovou připravenost a ochotu k výkupům potřebných pozemků týkajících se navazujících investic nutných pro připojení dálnice D11 ke krajské metropoli, další konkrétní kroky od této chvíle posunou vizi blíže k realitě tak, aby výsledkem bylo brzké dopravní napojení města na dálnici v lokalitě Bláhovka
 • máme zájem na dalším koncepčním rozvoji cyklostezek ve městě a jejich harmonickém provázání s již vybudovanou sítí, na vytvoření a rozvoji systému veřejných bicyklů pro volný pohyb po městě.
 • byla zpracována Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové nyní probíhá budování cyklostezek, otevřena byla 26-kilometrová stezka Hradec Králové- Jaroměř - Kuks, která slouží cyklistům, bruslařům i pěším a v zimě i lyžařům, připravuje se budování Labské stezky HK-Pardubice, bylo vybudováno několik kilometrů nových cyklostezek uvnitř města s cílem vytvořit postupně propojenou síť, město zavádí integrační opatření pro cyklisty, odstraňuje bariéry, řeší parkování kol – podpořilo např. výstavbu unikátního parkovacího domu pro kola na Riegrově náměstí, zpracovává se studie na umístění dalších 
 • stojíme o aktivní účast na všech projektech podporujících vyvedení tranzitní dopravy z města, podpoříme efektivní řešení na úpravy silnic vyšší třídy protínajících město a jeho bezprostřední okolí (dostavba D11 a R35, obchvaty města, kruhové objezdy a bezpečné křižovatky).
 • město jasně deklarovalo připravenost k dostavbě D11 u Hradce Králové, celkovou připravenost a ochotu k výkupům potřebných pozemků týkajících se navazujících investic nutných pro připojení dálnice D11 ke krajské metropoli, další konkrétní kroky od této chvíle posunou vizi blíže k realitě tak, aby výsledkem bylo brzké dopravní napojení města na dálnici v lokalitě Bláhovka, město se aktivně angažuje i na přípravě křižovatky Mileta, připravuje rozšíření podchodu
 • budeme podporovat další rozvoj cestovního ruchu ve městě a v jeho okolí, provázanost jednotlivých aktivit a jejich dopravní zpřístupnění.
 • byla zpracována Koncepční studie cestovního ruch pro město Hradec Králové 2013-2030, podporujeme budování cyklostezek, spolupráci s partnerskými městy, jsme členy sdružení Česká inspirace a svazku obcí Královská věnná města, byla podepsána spolupráce s Královéhradeckým krajem v oblasti cestovního ruchu
 
se město dobře rozvíjí
 • zabráníme účelovým změnám územního plánu směřujícím k obohacení osob s majetkovými zájmy v daných lokalitách a budeme podporovat jeho dlouhodobou stabilitu vůči obyvatelům města a vlastníkům nemovitostí.
 • prověřujeme každý návrh směny pozemků před rozhodováním v radě a zastupitelstvu města s ohledem na výše uvedené
 • zasadíme se o přijetí předem s občany prodiskutované dlouhodobé koncepce rozvoje města, kterou budeme důsledně dodržovat a nedopustíme její případné účelové změny.
 • podíleli jsme se na tvorbě Strategického plánu města Hradec Králové do roku 2030, jehožtvorby se zúčastnili i zástupci veřejnosti v roli odborníků, při tvorbě se vycházelo také z priorit KMS
 • budeme podporovat rozvoj high-tech firem v zóně letiště.
 • je zpracovávána celková koncepce areálu letiště, usilovali jsme o realizaci projektu výcvikového centra, svými rozhodnutími jsme vyjádřili podporu výrobcům letadel
 
můžeme zůstat doma, i když pro stáří, postižení nebo nemoci již vše sami nezvládáme
 • budeme podporovat rozšíření terénní služby pro seniory, pro lidi se zdravotním postižením nebo závažným onemocněním, pro umírající v domácím prostředí a jejich rodiny, pro sociálně slabé a další služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením (pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací službu, ranou péči, domácí hospicovou péči, streetwork umožňující zůstat doma).
 • byl vytvořen a je realizován již 4. plán sociálních a navazujících služeb města Hradec Králové pro roky 2013-2015, který reaguje na konkrétní potřeby občanů, probíhá proces vytváření sítě sociálních a navazujících služeb města a nastavování dlouhodobého financování ve spolupráci s krajem formou vyrovnávacích plateb, vzniklo středisko poskytující komplexní domácí hospicovou péči Oblastní charity Hradec Králové včetně provázení pozůstalých
 
můžeme žít jako ostatní i přes určitý handicap
 • budeme podporovat maximálně možnou integraci lidí se zdravotním postižením všech věkových kategorií a také pečujících osob a programy sociální rehabilitace a integrace dlouhodobě nezaměstnaných a těžko zaměstnatelných osob, lidí po návratu z výkonu trestu, bez přístřeší i handicapovaných.
 • město zrekonstruovalo objekt pro provoz denního stacionáře provozovaného Danetou, poskytnutím půjčky podpořilo vznik nové o.p.s. Lávka – restaurace a kavárna Dobromysl, podporuje rozvoj aktivit sociálního podnikání Skoku do života např. zavádění zdravé svačiny do škol, poskytuje příspěvek na sociální rehabilitaci poskytovanou v Domě Matky Terezy – středisku sociálních služeb pro lidi bez domova, integrační programy dalších neziskových organizací, podporuje rovněž rekonstrukci objektu ve Věkoších pro Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením, město realizuje projekt zaměřený na mapování a odstraňování bariér – získalo cenu Zlatý erb 2013, dále buduje bezbariérovou trasu Eod náměstí Svobody, přes Pražský most, ulici Mosteckou, Československé armády, Komenského, Ignáta Hermanna, Orlické nábřeží až na Hradeckou ulici.
 
nalezneme pomoc v těžko řešitelných situacích
 • budeme usilovat o posílení stávající kapacity a zřízení dalších lůžek následné péče zajišťujících léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči, lůžek odlehčovacích, psychiatrických, geriatrických a hospicových.
 • podpořili jsme realizaci privátního  investorského záměru zařízení pro seniory společnosti EBM – bytový dům se službami bez spoluúčasti města na vzniku a provozu
 • udržíme stávající síť sociálních služeb a budeme usilovat o jejich podporu formou víceletého financování.
 • byl vytvořen a je realizován již 4. plán sociálních a navazujících služeb města Hradec Králové pro roky 2013-2015, probíhá proces nastavení sítě sociálních a navazujících služeb a nastavování dlouhodobého financování ve spolupráci s Královéhradeckým krajem formou vyrovnávacích plateb na základě schválené sítě sociálních a navazujících služeb
 • budeme pamatovat na dořešení situace osamělých žen bez domova.
 • pracuje se na záměru zřízení zařízení pro bez domova
 
si máme kde hrát, sportovat, vzdělávat se, trávit svůj volný čas
 • podpoříme obnovu či nové zřízení mateřských škol na základě demografické analýzy.
 • nově byly vybudovány mateřské školy v Mandysově ulici, Kuklenách a Podzámčí, připravuje se výstavba MŠ Úprkova a Svobodné Dvory, proběhla rekonstrukce hospodářské budovy MŠ v Urxově ulici, průběžně probíhají rekonstrukce objektů a obměna sanitárních zařízen, za poslední tři roky bylo zrekonstruováno celkem 38 budov školských zařízení, u některých vč. výměny boletických panelů, pořízeno bylo téměř sto interaktivních tabulí, připravuje se rekonstrukce ZUŠ Střezina
 • jsme pro zachování základních škol v okrajových částech města.
 • nebyla zrušena žádná základní škola
 • budeme prosazovat vybudování dětských brouzdališť v areálu velkých mateřských škol.
 • dle potřeb mateřských škol jsou byla zbudována mlhoviště
 • podpoříme mimoškolní kulturní a sportovní zájmovou činnost na ZŠ.
 • v rámci grantového řízení jsou finančně podporovány volnočasové aktivity pořádané školskými zařízeními nebo dalšími subjekty, město podporuje projekty přeshraniční spolupráce škol s polskými partnerskými městy, podporuje sportovní aktivity – např. Odznak všestrannosti olympijských vítězů, oceňuje nejlepší mladé sportovce
 • zasadíme se o vybudování důstojných prostor pro ZUŠ ve městě (např. možností přebudování Vrbenského kasáren místo jejich prodeje).
 • probíhá tvorba projektové dokumentace a příprava komplexní rekonstrukce ZUŠ Střezina v objektu bývalé ZŠ Slezské Předměstí Jih v Luční ulici, došlo k přestěhování Boni Pueri ze ZUŠ Habrmanova do objektu v areálu Gayerových kasáren a uvolnění dalších prostor pro činnost ZUŠ Habrmanova
 • podpoříme záměr Univerzity HK při dobudování jejího areálu.
 • probíhá výstavba kampusu Univerzity Karlovy, příprava výstavby Přírodovědecké fakulty UHK a příprava vysokoškolského klubu v oblasti Pajkrovy flošny, zintenzívnili jsme spolupráci s VŠ – přizváním do pracovní skupiny při aktualizaci strategického plánu, přípravujeme společnou akci Nábřeží hradeckých VŠ, probíhají pravidelná setkávání rady města s představiteli VŠ
 • podpoříme etickou, ekologickou, multikulturní výchovu a programy zaměřené na získání finanční gramotnosti.
 • mimo jiné jsme uspořádali seminář na téma šikana pro ředitele ZŠ, MŠ, pedagogy a rodiče, na školách probíhá výuka i doplňkové aktivity ve výše uvedených oblastech ve spolupráci s Městskou policí, Školským poradenským centrem Mozaika, neziskovými organizacemi
 • budeme prosazovat koncepční a efektivní podporu profesionálních i neprofesionálních kulturních subjektů působících ve městě, aktivity vedoucí k oživení kulturního a společenského klima ve městě (akce na nábřeží, v ulicích a parcích, festivaly, happeningy atd.).
 • město podporuje formou systému víceletého financování profesionální subjekty – Klicperovo divadlo, divadlo Drak a mezinárodní institut loutkového divadla, Filharmonii a Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost, některé významnější akce probíhají v rámci cyklu Regina – např. Mezinárodní divadelní festival evropských regionů, Rock for people, Jazz goes to town a další, připravujeme nově Nábřeží hradeckých vysokých škol, z Fondu 5P podporuje celou řadu dalších kulturních a společenských akcí, jinak byla modernizována technologie v prostorách Filharmonie, část interiérů v Klicperově divadle apod.
 • zasadíme se o vybudování „spolkového domu“ jako zázemí pro spolkovou činnost.
 • provedli jsme dotazníkové šetření zájmu o vybudování spolkového domu, probíhá příprava projektu v prostorách bývalé městské knihovny v historickém centru města v Dlouhé ulici
 • podpoříme sportovní aktivity pro děti a mládež a další rozvoj sportovišť.
 • město má unikátní systém otevřených hřišt u základních a mateřských škol, bylo zrekonstruováno sportovní hřiště u ZŠ Sever, u ZŠ Milady Horákové, u MŠ v Plotištích, v Kuklenách, sportovní areál Bavlna, Háječek a další,  Město vytváří i další podmínky pro sportování rodin – podporuje např. akce Město na kolech, In-line, vybudovalo koupaliště na Flošně, malou sportovní halu ve Třebši, posiluje rekreační využití městských lesů, proběhla rekonstrukce Šimkových sadů apod. byla zpracována Koncepce rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové na období 2013-2030,
 • významným počinem je vybudování dětského dopravního hřiště ve Třebši
 • iniciujeme obnovení lyžařského svahu na kopci Sv. Jána prostřednictvím vyhlášení účelového grantu na vybudování uměle zasněžovaného lyžařského svahu s nočním osvětlením.
 • zdůraznění myšlenky obnovy lyžařského svahu mj. přispělo k diskuzi nad nevhodným záměrem zástavby daného území domy, výsledkem naší snahy je získání majetkové kontroly města nad tímto cenným územím
 
chráníme naši přírodu a zeleň ve městě
 • budeme usilovat o obnovu zeleně zahrnující kácení a novou výsadbu jen na základě dlouhodobé koncepce obnovy pamatující na návrat stromořadí do ulic, ze kterých je vytlačila automobilová doprava.
 • probíhá pasportizace zeleně na území města, zpracování studií řešení zeleně ve vybraných lokalitách
 • zasadíme se o zachování charakteru přírodní památky Plachta jako zóny určené pro ochranu živočišných a rostlinných druhů se všemi potřebnými úpravami pro ideální stav této lokality včetně kácení náletových dřevin.
 • Plachta byla vyhlášena přírodní památkou
 • zasadíme se o přísnou ochranu kvalitní zemědělské půdy. 
 • v přípravě nového územního plánu prosazujeme zásadu záborů zemědělské půdy jen v nevyhnutných případech a směřování rozvoje města dovnitř nikoliv extenzivně mimo zastavěné území
 • podpoříme konání farmářských trhů a aktivit souvisejících s ochranou a podporou regionálních producentů potravin.
 • farmářské trhy probíhají několikrát v roce
 
 
se můžeme podílet na chodu kultury a města
 • Hradec Králové musí mít i dále ambice být stále se rozvíjející kulturní metropolí východních Čech a tento status budeme podporovat komplexním městským marketingem. Jde o kulturní plánování a koncepci rozvoje se zapojováním veřejnosti do kulturního plánování a rozvíjení sounáležitosti s městem. Jde o dlouhodobý proces reálných a realizovatelných projektů vycházejících z tradic a místních kořenů. 
 • město dlouhodobě realizuje program Regina zahrnující významné kulturní a společenské aktivity spojené s udržováním a prezentací místních tradic, provádí průzkum kulturních aktivit,
 • podpoříme příležitosti pro mladé kreativce vytvářením podmínek pro jejich seberealizaci – kreativní inkubátory (ateliéry, dílny), aby mohli tvořit ve svém městě a nemuseli odcházet do jiných měst nebo zahraničí.
 • Technologické centrum zahájilo coworkingové centrum, město poskytlo prostory pro kreativní dílny pro mladé tvůrce na tř. Karla IV., vznikla iniciativa sousedského sdílení Zaber Hradec, součástí divadelního festivalu probíhá program Open Air, kde dostávají příležitost také amatérské divadelní soubory apod.
 
máme otevřené dveře pro hosty
 • budeme podporovat aktivity spolupráce s jinými městy v České republice i v zahraničí.
 • město je členem Svazu měst a obcí, spolupracuje také v rámci seskupení Královských věnných měst a České inspirace a dalších,  intenzivně spolupracujeme s Pardubicemi v rámci „Hradubicka“,  realizována je koncepce mezinárodní spolupráce, probíhá aktivní spolupráce s Banskou Bystricí – účast na festivalu sociálních služeb, konferencích, bálech,  spolu s řediteli a ředitelkami škol jsme navštívili Černigov a Kaštelu, připravuje se pracovní cesta do Montany, uskutečnila se konference na téma komparace vzdělávacích systémů v partnerských městech v květnu 2013, setkání zástupců partnerských měst v září 2013 v HK, vyzváni jsme byli ke spolupráci s maďarským městem Szekésfehérvár, primátor s náměstkyní navštívil v dubnu město Giessen, město navštívilo několik velvyslanců různých zemí s cílem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci
 • zasadíme se o chytrá a levná řešení pro podporu cestovního ruchu ve městě a v jeho okolí. Provázanost jednotlivých aktivit a jejich dopravní zpřístupnění například speciální návštěvnickou trasou městského vláčku atd.
 • podporujeme dětskou železnici, provoz městského vláčku, provoz parníku, v rámci informačních aktivit – vznikla mobilní aplikace InCity, mapa městských lesů, mapa architektury, cyklistická mapa, aktualizována byla procházková trasa,
 • iniciujeme vznik jednotného informačního systému, jednotné informační databáze – uživatelsky příjemné webové stránky s kulturním přehledem a podrobnými informace pro návštěvníky města. Městská karta musí mít využití i v dalších oblastech každodenního života i s bohatou nabídkou pro návštěvníky města.
 • získali jsme cenu EuroCrest za webový portál,  ta je každoročně udělována nejlepším internetovým stránkám měst, obcí i regionů z celé Evropy třetí místo v kategorii nejlepší elektronická služba za aplikaci verzi webu pro mobilní zařízení v soutěži Zlatý erb, zprovoznili jsme rozklikávací rozpočet, na webu jsme vytvořili sekci pro rodiny